DISCLAIMER

1.  Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar of beheerder: de eigenaar of beheerder van de website en van het bedrijf So V’s Choice;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Welkom op mijn website http://www.sovschoice.com. Door het bezoeken van deze website stem je automatisch in met deze disclaimer. Mocht je niet instemmen met (een specifiek onderdeel van) deze disclaimer, dan verzoeken wij je deze website niet te bezoeken.

2. Intellectueel eigendom Website

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van deze website onder het intellectuele eigendomsrecht van So V’s Choice. Dit omvat tekst, beeldmateriaal, evenals, zonder uitzondering, alle andere inhoud op deze website.

Het is toegestaan om deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen, zo lang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht je deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dan verzoeken wij je met team@sovschoice.com contact op te nemen.

Wat So V’s Choice niet op prijs stelt (en daarom niet is toegestaan):

  • Het her publiceren van (delen van) deze website, zelfs indien dit voor andere websites moge zijn.
  • Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruik van het materiaal op deze website op enig andere wijze voor commerciële doeleinden.
  • Het wijzigen en her publiceren van (grote delen van) het materiaal op deze website.

Absoluut toegestaan is:

  • Het refereren naar onze website, mogelijk met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zo lang duidelijk is aangegeven dat het van onze website afkomstig is.
  • Het doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden.

3. Intellectueel eigendom van mijn workshops/programma’s

zie Algemene voorwaarden 

4. Geheimhouding

So V’s Choice zal de door jou beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Van jouw zijde ben jij gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen je bekend wordt met betrekking tot de onderneming van So V’s Choice en haar producten en diensten.

5. Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden verhinderd bent om aan een workshop of programma deel te nemen. Zie Algemene voorwaarden voor de exacte annuleringsvoorwaarden.

7. Privacy

Sovschoice houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Sovschoice geef je toestemming je gegevens op te slaan en te gebruiken conform de wet bescherming persoonsgegevens.

8. Beperkte aansprakelijkheid

So V’s Choice heeft er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te doen zijn. So V’s Choice neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daaruit vloeiende gevolgen.

So V’s Choice kan niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor neemt So V’s Choice geen enkele verantwoordelijkheid.

Deze disclaimer staat natuurlijk niet boven de wet; om die reden zijn de wettelijke regels voor het gebruik en aanbod van informatie van toepassing op deze website.

9. Wijzigingen

 Van tijd tot tijd zal So V’s Choice deze disclaimer updaten of wijzigen. Ons advies is daarom om deze regelmatig te lezen.

10. Geldigheid

Met deze disclaimer, vervallen eerdere overeenkomsten tussen jou als bezoeker en mij (Sovschoice) met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze disclaimer blijft geldig totdat jouw bezoek aan mijn website is geëindigd.

11. Contact

Je kunt voor wat betreft deze disclaimer per email contact opnemen via team@sovschoice.com.