ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden So V’s Choice V.O.F. KvK 50336479, gevestigd te Aalsmeer

 1. Definities

1.1 So V’s Choice V.O.F., statutair gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te Aalsmeer, aan de Gemaalstraat 11 (1432 JX), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50336479.

1.2 De opdrachtgever: De wederpartij van So V’s Choice V.O.F., die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Producten en diensten: Alle door So V’s Choice V.O.F aangeboden (online) producten, diensten en programma’.

1.4 Bestelling: een opdracht aan So V’s Choice V.O.F om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de opdrachtgever akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.

1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen So V’s Choice V.O.F en de opdrachtgever of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.

1.6 Website: de website van So V’s Choice V.O.F op www.sovschoice.com inclusief opvolgende pagina’s.

1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van door of namens So V’s Choice V.O.F. verzorgde (online) trainingen, (incompany) opleidingen en programma’s, webinars, events, e-books, adviezen en de inrichting of begeleiding door So V’s Choice V.O.F.

2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten en niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en So V’s Choice V.O.F..

2.3 Wijzigingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeengekomen met So V’s Choice V.O.F..

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

 

 1. Inschrijving

3.1 Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van So V’s Choice V.O.F. zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.

3.2 Inschrijven voor een training, opleiding, webinar of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. So V’s Choice V.O.F. bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Daarmee komt de overeenkomst tot stand. So V’s Choice V.O.F. behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving zonder toelichting te weigeren.

3.3 Door inschrijving of acceptatie van de offerte aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Diensten en/of producten

4.1 So V’s Choice V.O.F. heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de diensten en/of producten. So V’s Choice V.O.F. zal de gevraagde en ongevraagde feedback van deelnemers gebruiken om deze waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers en/of teamleden beoordelen.

4.2 Eventuele klachten over de door So V’s Choice V.O.F. geleverde diensten en/of producten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na het ontstaan hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan So V’s Choice V.O.F. kenbaar worden gemaakt, t.a.v. team@sovschoice.com. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn een klacht indient, wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

4.3 So V’s Choice V.O.F. behoudt zich het recht voor de locatie van de training of opleiding te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training, opleiding, seminar of webinar geen doorgang te laten vinden of op een later moment te laten plaatsvinden. So V’s Choice V.O.F. zal de opdrachtgever daarover uiteraard tijdig informeren.

4.4 In het geval So V’s Choice V.O.F. op afstand een online seminar of webinar faciliteert ten behoeve van de opdrachtgever, dan dient opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate hosting, het tijdig updaten van de benodigde systemen en voor een adequaat functionerende internetvoorziening op zijn locatie. Bovendien dient opdrachtgever de aanwijzingen van So V’s Choice V.O.F. strikt op te volgen voor het tot stand komen van de online activiteit.

4.5 So V’s Choice V.O.F. kan bij het niet functioneren van de online omgeving door niet juist, niet tijdig en/of nalatig handelen van opdrachtgever ten aanzien van het functioneren van de interne technische huishouding van en bij opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld.

 1. Prijzen

5.1 De prijzen in de zogenoemde ‘winkelmand’ worden inclusief BTW weergegeven en kunnen dus afwijken van de prijzen die (vaak exclusief BTW) op de salespagina worden weergegeven. De prijzen in de winkelmand zijn leidend.

5.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten gerekend.

5.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de opdrachtgever eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.

5.4 So V’s Choice V.O.F. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 1. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van So V’s Choice V.O.F online diensten of producten streeft So V’s Choice V.O.F ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is So V’s Choice V.O.F echter niet verplicht.

6.2 So V’s Choice V.O.F streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is So V’s Choice V.O.F echter niet verplicht.

6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan So V’s Choice V.O.F worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. So V’s Choice V.O.F zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

 1. Coaching

7.1 So V’s Choice V.O.F. spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de door haar aangeboden coaching tijdens haar online programma’s en coachingstrajecten. Naar aanleiding van gevraagde en ongevraagde feedback van deelnemers, en actualiteiten verbetert So V’s Choice V.O.F. continue haar programma’s en trainingen.

7.2 So V’s Choice V.O.F. kan bij het niet functioneren van de online leeromgeving door niet juist, niet tijdig en/of nalatig handelen van opdrachtgever ten aanzien van het functioneren van de interne technische huishouding van en bij opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld.

7.3 So V’s Choice V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld indien na haar geleverde producten/diensten niet de gewenste en/of verwachte (financiële) resultaten worden behaald.

7.4 Als een deelnemer zonder bericht niet aanwezig is bij een ingeplande inloopcoacing komt de beschikbare tijd te vervallen en bestaat er geen recht op het inhalen van de vervallen afspraak.

 1. Betaling

8.1 De deelnamekosten voor de verzorgde (online) trainingen, (incompany) opleidingen, programma’s, webinars, events, diensten, e-books zijn bij vooruitbetaling verschuldigd voorafgaand aan het plaatsvinden daarvan. So V’s Choice V.O.F. verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur. Indien de opdrachtgever geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt So V’s Choice V.O.F. zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. Betaling is mogelijk door:

 1. iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
 2. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door So V’s Choice V.O.F. te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.

8.2 Opdrachtgever zal voor alle overige diensten niet genoemd onder 9.1 de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 7 dagen na factuurdatum aan So V’s Choice V.O.F. voldoen. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens So V’s Choice V.O.F. op te schorten. De opdrachtgever geeft So V’s Choice V.O.F.  toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de opdrachtgever gekozen betalingswijze.

8.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van So V’s Choice V.O.F. op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van de betalingstermijn mag So V’s Choice V.O.F. met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden opschorten of de opdracht beëindigen.

8.4 Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, bij verzaking van de eerste aanmaning en de daarop gestelde betaaldatum vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%.

8.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van So V’s Choice V.O.F. met betrekking tot de invordering van het aan So V’s Choice V.O.F. verschuldigde en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten van So V’s Choice V.O.F. worden vastgesteld op de daadwerkelijk gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval dit hogere bedrag voldaan dient te worden. Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.

8.6 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van So V’s Choice V.O.F. medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid.

8.7 Op het moment dat u als opdrachtgever een afgenomen membership van So V’s Choice wilt stopzetten kunt u een mail sturen aan team@sovschoice.com en wordt uw abonnement kosteloos geannuleerd. Er geldt een opzegtermijn van een maand (30 dagen vanaf het moment dat u opzegt/mail van opzegging ontvangen is). Als voorbeeld: Uw membership startte op 1 juni. Uw schriftelijke verzoek tot beëindiging ontvangen wij op 15 augustus. De laatste betaling is dan op 1 september (want maand opzegtermijn loopt tot 15 september). Uiteraard heeft u dan tot 1 oktober toegang tot de inhoud van het membership. Van de termijnbetalingen kunt u de automatische incasso niet stop zetten. Indien u per jaar betaalt kunt u niet per maand opzeggen.

8.8  De maandelijkse betaling van het membership werkt via een automatische incasso. Uw membership wordt automatisch voor u verlengd.

8.9 De maandelijkse termijnbetalingen van de online trainingen en coaching trajecten verlopen eveneens via automatische incasso, welke niet tussentijds stopgezet kunnen worden.

 1. Annulering en wijziging

9.1 Annuleren van een deelname kan alleen per e-mail naar team@sovschoice.com

9.2 Opdrachtgever heeft wettelijk gezien recht op een herroepingsrecht van 14 dagen. Wordt een deel van de diensten binnen deze 14 dagen genoten dan is opdrachtgever verplicht naar rato het genoten gedeelte verschuldigd.

Wanneer de dienst een online training betreft vervalt dit recht zodra de training wordt geopend/gedownload in de online leeromgeving Ruzuku. De opdrachtgever heeft immers direct toegang tot de content van de gehele training.

9.3 Na aanvang van de training is geen tussentijdse opzegging mogelijk. Bij zeer hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken, echter zal er dan naast het verschuldigde bedrag voor de reeds genoten trainingsdagen ook een extra fee voor de door So V’s Choice V.O.F. gemaakte kosten (denk aan uren, locatie, materiaal) en een vergoeding voor de gemiste inkomsten gerekend worden.

9.4 Tot 30 dagen voor aanvang van de diensten en/of producten is kosteloze annulering van deelname door de opdrachtgever mogelijk. De opdrachtgever kan zich, indien er voldoende plek is, kosteloos inschrijven voor hetzelfde evenement op een andere datum.

9.5 Bij annulering door de opdrachtgever tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor de startdatum wordt 50% van de inschrijfkosten of het offertebedrag in rekening gebracht.

9.6 Bij annulering door de opdrachtgever vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van het inschrijfgeld of het offertebedrag in rekening gebracht.

9.7 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever (of in het geval van een webinar of training: deelnemen) zijn de volledige inschrijfkosten of het offertebedrag verschuldigd.

9.8 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 10 dagen voor het evenement. Voor het overdragen van een ticket wordt 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. Het overdragen van een ticket dient altijd gecommuniceerd te worden met So V’s Choice via team@sovschoice.com.

9.9 In het geval van een opleiding of training geldt dat So V’s Choice V.O.F. in uitzonderlijke gevallen kan besluiten de opdrachtgever een training of opleiding op een alternatieve datum aan te bieden.

9.10 Indien door omstandigheden een bepaalde dienst en/of product onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal So V’s Choice V.O.F. trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende dienst en/of product. Indien dit niet mogelijk is en So V’s Choice V.O.F. de dienst en/of product annuleert zal So V’s Choice V.O.F. het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens So V’s Choice V.O.F. is uitgesloten. Dat laatste geldt ook in geval van annulering van andere diensten geleverd door So V’s Choice V.O.F..

9.11 So V’s Choice V.O.F. behoudt zich voorts het recht voor eventueel aangekondigde trainers te vervangen.

9.12 Aan informatie op www.sovschoice.com en andere online platforms of websites waarop uitingen van So V’s Choice V.O.F. zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen, webinars, adviezen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt So V’s Choice V.O.F. zich het recht voor het trainings-, opleidings- of webinarprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.

 1. Retourneren, ruilen of annuleren van fysieke producten

10.1 Producten of diensten, die u via de website heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen in combinatie met een kopie van de bijbehorende factuur worden geruild en/of retour genomen, mits:

 1. Deze producten of diensten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via team@sovschoice.com. U kunt aangeven welke producten of diensten u wenst te retourneren en bij ruilen voor welke producten of diensten u iets anders wenst te ontvangen.
 2. In geval van een fysiek product geldt dat de geretourneerde producten nog in originele-/nieuwstaat van verzending zijn
 3. Producten of diensten die u tijdens een uitverkoop/kortingsactie of in de aanbieding heeft gekocht kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.
 4. De producten, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding voor retour “aangetekend” aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn. Indien het een online product of dienst betreft moet dit per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding voor retour aan ons verzonden zijn via team@sovschoice.com en door ons ontvangen zijn.

10.2 So V’s Choice V.O.F accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet, of niet binnen de gestelde tijd, zijn aangemeld worden NIET geaccepteerd.

10.3 Na aanmelding en na ontvangst van het retour zal uitsluitend het bedrag van het geretourneerde product (exclusief Verzendkosten) door ons binnen veertien (14) dagen worden gecrediteerd.

10.4 Retouren geldt NIET voor producten of diensten die naar wens van de opdrachtgever zijn aangepast.

10.6 Iedere bestelling van een fysiek  product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan team@SoVsChoice.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert So V’s Choice V.O.F het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. So V’s Choice V.O.F zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.

10.7 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de opdrachtgever betalingsplichtig. So V’s Choice V.O.F is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Met het geven van de diensten en/of producten of het verlenen van overige adviesdiensten aanvaardt So V’s Choice V.O.F. een inspanningsverplichting. Ondanks dat ten aanzien van de inhoud van de door So V’s Choice V.O.F. geleverde diensten en/of producten, adviezen en overige activiteiten de uiterste zorg wordt betracht, kan So V’s Choice V.O.F. de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. So V’s Choice V.O.F. noch de trainers, teamleden en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.

11.2 So V’s Choice V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan tijdens de door So V’s Choice V.O.F. aangeboden diensten.

11.3 De aansprakelijkheid van So V’s Choice V.O.F. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het cursusgeld of toegangsprijs of de kosten van overige dienstverlening en zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van So V’s Choice V.O.F. wordt uitgekeerd met een maximum van 5.000,00 euro per gebeurtenis behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens So V’s Choice V.O.F..

11.4 So V’s Choice V.O.F. is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik of niet opvolgen door opdrachtgever of enige derde van door So V’s Choice V.O.F. verstrekte informatie en advies (niet limitatief: cursus- of opleidingsmateriaal, coaching, advies omtrent benodigde input en acties van en door opdrachtgever voor het realiseren van online marketing) of geleverde training, opleiding of webinar.

11.5 Bij deelname aan een evenement van So V’s Choice gaat So V’s Choice er vanuit dat de opdrachtgever (lees deelnemer) in goede geestelijke en fysieke gezondheid verkeerd. Indien dit niet het geval is of deelnemer hierover twijfelt, dient men dit voorafgaand aan de aanmelding voor het event kenbaar te maken aan So V’s Choice via team@sovschoice.com

 1. Intellectueel eigendom

12.1 De intellectuele rechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen en bij overige diensten verstrekte informatie, trainingsprogramma’s komen So V’s Choice V.O.F. toe.

12.2 Alle door So V’s Choice V.O.F. in het kader van de diensten en/of producten aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, nadrukkelijk niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, op te nemen en te verspreiden op welke wijze dan ook, online of offline. Het is opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens So V’s Choice V.O.F. verstrekte informatie (bijvoorbeeld, niet limitatief, trainings- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke activiteit te ontwikkelen of te geven, tenzij So V’s Choice V.O.F. daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

12.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie of visualisatie is het nooit toegestaan om opnamen te maken (video én audio). Indien So V’s Choice opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.

Het is een opdrachtgever die deelneemt aan een evenement van So V’s Choice niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die opdrachtgever ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij So V’s Choice hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

12.4 So V’s Choice kan tijdens haar evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een opdrachtgever die deelneemt aan het evenement op deze beelden herkenbaar te zien is. So V’s Choice heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan So V’s Choice om deze beelden te kunnen gebruiken.

 1. Overmacht

13.1 Indien So V’s Choice V.O.F. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. So V’s Choice V.O.F. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmacht.

13.2 Duurt de overmacht 30 dagen of langer, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

13.3 Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade- )vergoeding.

13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van So V’s Choice V.O.F. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van So V’s Choice V.O.F. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

13.5 Tot overmacht wordt ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij So V’s Choice V.O.F. of haar toeleveranciers, waaronder de internetverbinding benodigd voor de realisatie van de trainingen, opleidingen of webinars, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij So V’s Choice V.O.F. als op de locatie waar de opleiding of de overige dienstverlening plaatsvindt.

 1. Geheimhoudingen/Privacy

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 De persoonlijke gegevens die So V’s Choice V.O.F. via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. So V’s Choice V.O.F houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op iedere overeenkomst tussen So V’s Choice V.O.F. en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen:

 1. overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven
 2. So V’s Choice V.O.F. en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

15.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amstelveen.